Staff

Invited Associate professor
Tomomichi Sugihara

Students

Ph.D candidate 3rd year Ph.D candidate 2nd year
Sato Robson Kenji Takanobu Yamamoto
Master course 2nd year Master course 2nd year
Kenta Imanishi Ryo Nozawa
Master course 2nd year Master course 2nd year
Jingqiu Zuo Tianyi Zou
Master course 2nd year
Yiqi Li

Alumni

2011-2019 2018-2019
Naoki Wakisaka Bernardo Samuel Perez Fernandez
2018-2019 2018-2019
Masaya Kageyama Tadahiro Kato
2015-2019 2017-2019
Akihisa Shida Miharu Kojima
2017-2019 2016-2019
Takuya Suzue Kai Zhang
2016-2019 2013-2019
Hidenori Tani Hiroshi Atsuta
2014-2019 2015-2017
Masaki Okuyama Kazuaki Kawachi
2016-2017 2017
Naosuke Shiroya Yoshitaka Higuchi
2016-2017 2016-2017
Shang-Yi Chuang Takeharu Suzuki
2017 2017
Andrew Chen Aaron Ha
2012-2016 2015-2016
Shogo Ishikawa Tatsuhiko Kato
2014-2016 2014-2016
Yu Kaneda Jotaro Noumi
2016 (Secretariat) 2014-2016
Yuka Matsumoto Kohei Mabuchi
2015 (Secretariat) 2009-2015
Yuko Fujita Ken Masuya
2013-2015 2013-2015
Minami Yamamoto Haruki Nozaki
2013-2015 2015
Ken'ya Tanaka Koki Shimoguchi
2015 2012-2015
Suisei Wada Takashi Okada
2014 (Secretariat) 2013-2014
Haruko Tami Soichi Tsuchikabe
2013-2014 2013-2014
Takayoshi Teramoto Masaki Nishio
2012-2014 2012-2014
Naoki Higashida Nobuyuki Murai
2013-2014 (Secretariat) 2014
Seiko Hirakawa Balazs Istvan Opra
2013 2012-2013
Yasuhiro Ishiguro Kengo Shikata
2011-2013 2012-2013
Yasunori Matsumoto Masaru Yamasaki
2012-2013 2011-2012
Hiroshi Arakawa Daishi Kaneta
2010-2012 2010-2012 (Secretariat)
Yasushi Shimizu Yayoi Imahashi
Copyright (C) Motor Intelligence Lab, Osaka University Since 2010